Odmasťovač na kožu (Leatherson Leather Degreaser)

1.95€
  Leatherson
 • Výrobca: Leatherson
 • Kód produktu: LLDEG
 • Dodacia doba: Skladom
 • Od predajcu môže byť vyžadovaná zálohová platba vo výške 30 - 100%

Dostupné možnosti

Popis

Leatherson Leather Degreaser sa používa na odmastenie kožených a koženkových povrchov pred ich farbením. Odstraňuje špinu, mastnotu a nečistoty rozpustné vo vode. Aplikuje sa len na miesta, ktoré majú byť prefarbované. Nikdy nečistite kožu, ktorá nemá byť ďalej farbená.

Uvedená cena platí za objem 30ml. Väčšie množstvo odmasťovača si možete vybrať v dostupných možnostiach.

Tento produkt je určený pre profesionálne použitie.


Návod na použitie:
Aplikujte na čistú handru a niekoľkokrát kožu dôkladne vyutierajte. V prípade potreby proces čistenia opakujte. Aplikujte na vopred vyčistenú kožu zbavenú hrubých nečistôt.

Bezpečnostné upozornenie:

 • 1. trieda horľavosti (Bod vzplanutia: 12°C)
 • H225 - Vysokohorľavé kvapaliny a pary
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí
 • H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty
 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P301+P310 - PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM albo lekára.
 • P403+P235 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
 • P233 - Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté
 • P501 - Zneškodnite obsah / nádobu v zodpovedajúcom
 • mieste zberu alebo regenerácie odpadu, v súlade s miestnou a národnou legislatívou.